RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Aleksandra Morella  z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97/318,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • W celu zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  • w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • w celu wykonania ciążących na firmie obowiązków prawnych,
   w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości, z danych tych Firma będzie  korzystać przez czas wykonywania  obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Firmie  przechowywać dane – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. 
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • partnerzy handlowi,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Firma Aleksandra Morella
  • podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz,
  • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
  • podmioty świadczące usługi medyczne,
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 2. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  • przenoszenia danych,
  • sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych. 
 2. Pani/Pana dane osobowe przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Dane te będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 3. Pani/Pana dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 4. Podanie  danych osobowych jest Warunkiem zawarcia umowy w zakresie niezbędnym do jej zawarcia, w pozostałym zakresie – dobrowolne. 


Facebook